cropped-01-1.jpg
02
03

ผลงานดีเด่น

แนะนำโรงเรียน
PlayPlay
แนะนำโรงเรียน
PlayPlay
previous arrow
next arrow
แนะนำโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงประยูร  สมศรี

บาทหลวงประยูร สมศรี

ผู้แทนผู้รับอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน
ซิสเตอร์ละออ  ปั้นทอง

ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซิสเตอร์ศศิธร  ชัยชนะ

ซิสเตอร์ศศิธร ชัยชนะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวปภัชญา วิเศษทักษิณ

นางสาวปภัชญา วิเศษทักษิณ

อนุบาลศึกษาปีที่ 1
นางสาวศิรินญา นามวงษ์

นางสาวศิรินญา นามวงษ์

อนุบาลศึกษาปีที่ 1

ปฏิทินกิจกรรมนักเรียน