Private School Teacher Award 2019
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือพระกุมาร ครั้งที่ 16 - copy
การแข่งขัน Hong kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2018
การประกวดกระทงเล็ก(ใบตอง) ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปี 2561
กิจกรรมวันแม่ ระดับปฐมวัย
กิจกรรมวันแม่ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมไหว้ครู

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมโรงเรียน
ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2562
ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1/1 (คลิกดูผล) ประ
Read more.
ประกาศผลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับปฐมวัย 1-3
รหัสรายวิชาอนุบาล 1 กิจกรรม รายการประเมินพัฒนาการด
Read more.
แสดงความชื่นชม
Read more.
งานส่งเสริมพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษา
Read more.
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562 ปฐมวัย
Read more.
จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
Read more.
พิธีไหว้ครู ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
Read more.
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชมรม)
Read more.
พิธีไหว้ครู ประถมศึกษา
Read more.
โรงเรียนที่นำนวัตกรรมการศึกษา SARAKHAM Model
Read more.
คลิกดู youtube ทั้งหมด

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๓ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๒-๓๒/๐๐๐๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่จำนวน ๑๕ ไร่ ๓ งาน  ๙ ตารางวา

ปรัชญาของโรงเรียน
วินัยดี
มีคุณธรรม
นำปัญญาพัฒนาชีวิต

เปิดสอนหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม:
ก่อนวัยเรียน
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน  อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง 3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
ปฐมวัย
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน อนุบาล 1 อายุ 3 ปี ถึง 4 ปี อนุบาล 2 อายุ 4 ปี ถึง 5 ปี อนุบาล 3 อายุ 5 ปี ถึง 6 ปี หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง 3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
ประถมศึกษา
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน  ประถมศึกษาปีที่ 1-6    เริ่มประถมศึกษาปีที่ 1  อายุ 6 ปี ถึง 7 ปี หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง 3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

แบบฟอร์มนักเรียน

ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงประถมศึก

Contact us

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
.
ที่อยู่
253 ถนน ริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ติดต่อเรา
E-mail: holymhkschool@gmail.com Phone: 043-721957

สมัครวิ่ง "Prakuman Family Run2019"