ประวัติวันคริสต์มาส ประวัติคริสต์มาส ความเป็นมา Christmas History

Christmas or Christmas Day is an annual holiday celebrated on December 25 that commemorates .....

Image is not available
Slider
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือพระกุมาร ครั้งที่ 16
การแข่งขัน Hong kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2018
การประกวดกระทงเล็ก(ใบตอง) ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปี 2561
กิจกรรมวันแม่ ระดับปฐมวัย
กิจกรรมวันแม่ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมไหว้ครู

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา

previous arrow
next arrow
Slider
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมโรงเรียน
แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือพระกุมาร ครั้งที่ 16
Read more.
การประกวดกระทงเล็ก(ใบตอง) ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประถมศึกษา
Read more.
การแข่งขัน Hong kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2018
Read more.
กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปี 2561
Read more.
กีฬาสีภายใน ครั้งที่ 27
Read more.
ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561
ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1/1 (คลิกดูผล) ประ
Read more.
ประกาศผลประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับปฐมวัย 1-3
รหัสรายวิชาอนุบาล 1 กิจกรรม รายการประเมินพัฒนาการด
Read more.
ธรรมทูต 365 วัน สู่ 350 ปี มิสซังสยาม
Read more.
สุดยอดคนเก่ง ได้เข้าร่วมในการแข่งขันคณิตศาสตร์ TMCและได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิต

Read more.
แจ้งการสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
Read more.
คลิกดู youtube ทั้งหมด

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๓ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๒-๓๒/๐๐๐๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่จำนวน ๑๕ ไร่ ๓ งาน  ๙ ตารางวา

ปรัชญาของโรงเรียน
วินัยดี
มีคุณธรรม
นำปัญญาพัฒนาชีวิต

เปิดสอนหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม:
ก่อนวัยเรียน
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน  อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง 3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
ปฐมวัย
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน อนุบาล 1 อายุ 3 ปี ถึง 4 ปี อนุบาล 2 อายุ 4 ปี ถึง 5 ปี อนุบาล 3 อายุ 5 ปี ถึง 6 ปี หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง 3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
ประถมศึกษา
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียน  ประถมศึกษาปีที่ 1-6    เริ่มประถมศึกษาปีที่ 1  อายุ 6 ปี ถึง 7 ปี หลักฐานในการสมัคร 1.สำเนาสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และผู้ปกครอง 3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

แบบฟอร์มนักเรียน

ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนถึงประถมศึก

บุคลากรโรงเรียน

พระกุมารมหาสารคาม.
ดร.บาทหลวง เชาวฤทธํิ์ สาสาย
ดร.บาทหลวง เชาวฤทธํิ์ สาสาย

ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวง เสกสรร สมศรี
บาทหลวง เสกสรร สมศรี

รองผู้จัดการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ศรีสุดา ประผะลา
ซิสเตอร์ศรีสุดา ประผะลา

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ซิสเตอร์ศศิธร ชัยชนะ
ซิสเตอร์ศศิธร ชัยชนะ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพุทธิญา พิลาแดง
นางพุทธิญา พิลาแดง

ครูประจำชั้น ป. ๑/๑

นางสาวจุฬารัตน์ จอมทอง
นางสาวจุฬารัตน์ จอมทอง

ครูประจำชั้น ป. ๑/๑

นางกฤษณา เมืองวงษ์
นางกฤษณา เมืองวงษ์

ครูประจำชั้น ป. ๑/๒

นายศักดิ์สิทธิ์ คำเพ็ง
นายศักดิ์สิทธิ์ คำเพ็ง

ครูประจำชั้น ป. ๑/๒

นายพชร ภูนาฤทธิ์
นายพชร ภูนาฤทธิ์

ครูประจำชั้น ป. ๑/๓

นายสุปัน สุวรรณเมฆ
นายสุปัน สุวรรณเมฆ

ครูประจำชั้น ป. ๑/๓

นางพัชรา คำทอน
นางพัชรา คำทอน

ครูประจำชั้น ป. ๑/๔

นายนิติ อัครสาร
นายนิติ อัครสาร

ครูประจำชั้น ป. ๑/๔

นางลัดดา ศรีประทุม
นางลัดดา ศรีประทุม

ครูประจำชั้น ป. ๑/๕

ว่าที่ ร.ต. นันทวิทย์ สิทธิจันดา
ว่าที่ ร.ต. นันทวิทย์ สิทธิจันดา

ครูประจำชั้น ป. ๑/๕

นางสาวธีราพร กองศรี
นางสาวธีราพร กองศรี

ครูประจำชั้น ป. ๒/๑

นางจรัสโฉม ไชยรัตน์
นางจรัสโฉม ไชยรัตน์

ครูประจำชั้น ป. ๒/๑

นางชลธิชา รักษาภักดี
นางชลธิชา รักษาภักดี

ครูประจำชั้น ป. ๒/๒

นางปนิดา วิระกา
นางปนิดา วิระกา

ครูประจำชั้น ป. ๒/๒

นางสุธามาศ วรคำ
นางสุธามาศ วรคำ

ครูประจำชั้น ป. ๒/๓

นางสาวอมรรัตน์ แสงลี
นางสาวอมรรัตน์ แสงลี

ครูประจำชั้น ป. ๒/๓

นางสาวณัฐกุล สิงห์เหิร
นางสาวณัฐกุล สิงห์เหิร

ครูประจำชั้น ป. ๒/๔

Mrs. Maria Kristel P.Anacion
Mrs. Maria Kristel P.Anacion

ครูประจำชั้น ป. ๒/๔

ครูต่างชาติ

นายภัควนิตย์ เชิดรัมย์
นายภัควนิตย์ เชิดรัมย์

ครูประจำชั้น ป. ๒/๕

นางสาวไพรินทร์ ชิตุภา
นางสาวไพรินทร์ ชิตุภา

ครูประจำชั้น ป. ๒/๕

นายบัญชา ไชยรา
นายบัญชา ไชยรา

ครูประจำชั้น ป. ๓/๑

นางสาววราวัลย์ จันทร์ไทย
นางสาววราวัลย์ จันทร์ไทย

ครูประจำชั้น ป. ๓/๑

นายถวิล ภูพันนา
นายถวิล ภูพันนา

ครูประจำชั้น ป. ๓/๒

นายศักดา กองสมบัติ
นายศักดา กองสมบัติ

ครูประจำชั้น ป. ๓/๒

นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจ
นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจ

ครูประจำชั้น ป. ๓/๓

นางสาวพรพรรณ นาคโทน
นางสาวพรพรรณ นาคโทน

ครูประจำชั้น ป. ๓/๓

นางสาวช่อทิพย์ เพ็งลุน
นางสาวช่อทิพย์ เพ็งลุน

ครูประจำชั้น ป. ๓/๔

นางกฐิน นิยมธรรม
นางกฐิน นิยมธรรม

ครูประจำชั้น ป. ๓/๔

นายสมส่วน แข็งฤทธิ์
นายสมส่วน แข็งฤทธิ์

ครูประจำชั้น ป. ๔/๑

นางสาววิดาด์ อัล บัททาห์
นางสาววิดาด์ อัล บัททาห์

ครูประจำชั้น ป. ๔/๑

นางสาวจารุวรรณ เพชรกอง
นางสาวจารุวรรณ เพชรกอง

ครูประจำชั้น ป. ๔/๒

Miss.Ploypailin Yodkham
Miss.Ploypailin Yodkham

ครูประจำชั้น ป. ๔/๒

ครูต่างชาติ

นางจงรักษ์ เข็มพิลา
นางจงรักษ์ เข็มพิลา

ครูประจำชั้น ป. ๔/๓

นางสาวเสาวลักษณ์ คำศรี
นางสาวเสาวลักษณ์ คำศรี

ครูประจำชั้น ป. ๔/๔

นางสาวอิระณัฏฐ์ เนื่องคันธีร์
นางสาวอิระณัฏฐ์ เนื่องคันธีร์

ครูประจำชั้น ป. ๔/๔

นางสาวเนาวรัตน์ คำสอาด
นางสาวเนาวรัตน์ คำสอาด

ครูประจำชั้น ป. ๔/๕

นางพัทธนันท์ ลือยงวัฒนา
นางพัทธนันท์ ลือยงวัฒนา

ครูประจำชั้น ป. ๕/๑

นายกิตติโชค ปั้นทอง
นายกิตติโชค ปั้นทอง

ครูประจำชั้น ป. ๕/๒

นางสาวชมัยพร ทองคำห่อ
นางสาวชมัยพร ทองคำห่อ

ครูประจำชั้น ป. ๕/๓

นายจงกล พิมพาเรือ
นายจงกล พิมพาเรือ

ครูประจำชั้น ป. ๕/๓

นางอนัญญา พุทธัสสะ
นางอนัญญา พุทธัสสะ

ครูประจำชั้น ป. ๕/๔

นางสาวอัจฉรา สุรกาญจน์
นางสาวอัจฉรา สุรกาญจน์

ครูประจำชั้น ป. ๕/๕

นายวัชรากร ชัชรัตน์
นายวัชรากร ชัชรัตน์

ครูประจำชั้น ป. ๕/๕

นางณิชรัตน์ ศิริเลี้ยง
นางณิชรัตน์ ศิริเลี้ยง

ครูประจำชั้น ป. ๖/๑

นางพัชรลภา ลาจ้อย
นางพัชรลภา ลาจ้อย

ครูประจำชั้น ป. ๖/๒

นางสาวยุวดา หาญคำภา
นางสาวยุวดา หาญคำภา

ครูประจำชั้น ป. ๖/๓

นายวิรัตน์ พาละเอน
นายวิรัตน์ พาละเอน

ครูประจำชั้น ป. ๖/๓

นางสาววราภรณ์ สุขโต
นางสาววราภรณ์ สุขโต

ครูประจำชั้น ป. ๖/๔

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวงษา
นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวงษา

ครูประจำชั้น ป. ๖/๕

Mr.Young Neville George
Mr.Young Neville George

ครูประจำชั้น ป. ๖/๕

ครูต่างชาติ

นางสาวอนุศรา คำภู
นางสาวอนุศรา คำภู

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑/๑

น.ส.จุฬารัตน์ สีสังชุม
น.ส.จุฬารัตน์ สีสังชุม

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๑/๑

น.ส.ภัณฑิลา อุดมลาภ
น.ส.ภัณฑิลา อุดมลาภ

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑/๒

น.ส.ปะภัสสร ทะเรรัมย์
น.ส.ปะภัสสร ทะเรรัมย์

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๑/๒

น.ส.รุ่งทิวา เจริญชัย
น.ส.รุ่งทิวา เจริญชัย

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑/๓

น.ส.เปรมฤดี ศรีสอาด
น.ส.เปรมฤดี ศรีสอาด

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๑/๓

นางนันท์นภัส จงฤาชา
นางนันท์นภัส จงฤาชา

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑/๔

น.ส.รุ่งทิวา วงศ์รีแก้ว
น.ส.รุ่งทิวา วงศ์รีแก้ว

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๑/๔

น.ส.สวรส แสนพินิจ
น.ส.สวรส แสนพินิจ

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๑/๕

น.ส.ดวงพระศุกร์ ศรคุณแก้ว
น.ส.ดวงพระศุกร์ ศรคุณแก้ว

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๑/๕

นางฉวีวรรณ โสดาโคตร
นางฉวีวรรณ โสดาโคตร

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒/๑

น.ส.กชพรรณ ทูลมาลา
น.ส.กชพรรณ ทูลมาลา

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๒/๑

น.ส.สุกัญญา นิยมธรรม
น.ส.สุกัญญา นิยมธรรม

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒/๒

น.ส.ศุภลักษณ์ พรสอน
น.ส.ศุภลักษณ์ พรสอน

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๒/๒

นางปิยรัตน์ พุดลา
นางปิยรัตน์ พุดลา

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒/๓

น.ส.ทรรศนันท์ กวินประเสริฐกุล
น.ส.ทรรศนันท์ กวินประเสริฐกุล

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๒/๓

นางนงคราญ มะหัด
นางนงคราญ มะหัด

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒/๔

น.ส.จิราภรณ์ อุปแสน
น.ส.จิราภรณ์ อุปแสน

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๒/๔

น.ส.สุรีย์พร ติระพงศ์ประเสริฐ
น.ส.สุรีย์พร ติระพงศ์ประเสริฐ

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๒/๕

น.ส.ปภัชญา ชะวีวัฒน์
น.ส.ปภัชญา ชะวีวัฒน์

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๒/๕

นางสุธารส แสนพินิจ
นางสุธารส แสนพินิจ

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๓/๑

น.ส.พรพรรณ คำทอน
น.ส.พรพรรณ คำทอน

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๓/๑

น.ส.สุชารัตน์ รัชธานี
น.ส.สุชารัตน์ รัชธานี

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๓/๒

น.ส.ปาจารีย์ พลเสนา
น.ส.ปาจารีย์ พลเสนา

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๓/๒

นางขวัญใจ ทารา
นางขวัญใจ ทารา

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๓/๓

น.ส.วนิดา ปานโต
น.ส.วนิดา ปานโต

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๓/๓

นางศรัญญา ภูพันนา
นางศรัญญา ภูพันนา

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๓/๔

น.ส.ปภัชญา วิเศาทักษิณ
น.ส.ปภัชญา วิเศาทักษิณ

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๓/๔

น.ส.อุไรพร บุญทศ
น.ส.อุไรพร บุญทศ

ครูประจำชั้น ปฐมวัยปีที่ ๓/๕

น.ส.นงลักษณ์ อาจศรี
น.ส.นงลักษณ์ อาจศรี

ครูผู้ช่วย ปฐมวัยปีที่ ๓/๕

น.ส.ณัฐกานต์ ศรีแนน
น.ส.ณัฐกานต์ ศรีแนน

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ระดับปฐมวัย

นายวรวิทย์ ทองอร่ำ
นายวรวิทย์ ทองอร่ำ

ครูสอนว่ายน้ำ ระดับปฐมวัย

น.ส.พิริยา เล็กบรรจง
น.ส.พิริยา เล็กบรรจง

ครูสอน IEP ระดับปฐมวัย

Miss. Maria Zita
Miss. Maria Zita

ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย

ครูต่างชาติ

นางสมศรี วงศรีแก้ว
นางสมศรี วงศรีแก้ว

ครูประจำชั้น บริบาล 1/1

น.ส.อรณี แก้วไชย
น.ส.อรณี แก้วไชย

ครูผู้ช่วย บริบาล 1/1

นางพิศมัย ภักดีเขียว
นางพิศมัย ภักดีเขียว

ครูประจำชั้น บริบาล 1/2

นางมนฤดี อุทาทิพย์
นางมนฤดี อุทาทิพย์

ครูผู้ช่วย บริบาล 1/2

น.ส.วิลัยพรรณ โพธิ์ขี
น.ส.วิลัยพรรณ โพธิ์ขี

ครูประจำชั้น บริบาล 1/3

น.ส.ดาราวดี จัตุชาติ
น.ส.ดาราวดี จัตุชาติ

ครูผู้ช่วย บริบาล 1/3

นางหฤทัย โพธิ์ชารี
นางหฤทัย โพธิ์ชารี

ครูประจำชั้น บริบาล 1/4

น.ส.ดาราณี บัวนาค
น.ส.ดาราณี บัวนาค

ครูผู้ช่วย บริบาล 1/4

Contact us

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
.
ที่อยู่
253 ถนน ริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
ติดต่อเรา
E-mail: holymhkschool@gmail.com Phone: 043-721957