บาทหลวงประยูร สมศรี

ผู้แทนผู้รับอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน