ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น

โรงเรียนเอกชนในรูปแบบการบริหารจัดการในโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ร่วมรับประกาศเกียรติคุณโรงเรียนเอกชนในรูปแบบการบริหารจัดการในโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลกิติยา