ผลงานดีเด่น

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สอบผ่านรอบที่ 1 (เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์)
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563