ผลงานดีเด่น

ชื่นชมยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในการเข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564