ผลงานดีเด่น

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

แสดงความยินดีกับเด็กๆของเรา
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
1.เด็กหญิงปฐมวดี อุทัยเลี้ยง
2.เด็กหญิงญาณาธิป สีลาแยง
3.เด็กหญิงทิพนาถ สุนทร
4.เด็กหญิงอภิชญา ไชยวันนา
5.เด็กชายนาวิก ศรีเกิน
6.เด็กชายอนุพงศ์ บรรจงปรุ
ภายใต้การฝึกซ้อมโดยคุณครูสมส่วน แข็งฤทธิ์ คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา เพื่ออนาคตของเด็กๆเราต่อไป