ผลงานดีเด่น

การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

#น้องกาย เด็กชายปยุต ศรีสารคาม นักเรียนชั้น ป.4/1 ร่วมพิธีรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
ขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด ที่ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา