ผลงานดีเด่น

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีการศึกษา 2562

#น้องมาย เด็กหญิงศรุดา ศรีสารคาม นักเรียนชั้น ป.6/1 ลำดับที่ 3 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ประจำปีการศึกษา 2562