ผลงานดีเด่น

การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Sci-Math Test ครั้งที่ 2)

เด็กหญิงณัฐรินีย์ สิงห์ศรี
การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Sci-Math Test ครั้งที่ 2)
ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562