กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

โครงการเปิดโลกกว้าง อนุบาล 1

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดโครงการเปิดโลกกว้าง ณ วัดป่าวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เพิ่มพูนความรู้เสริมทักษะที่เหมาะสมตามวัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น รวมถึงการนำทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 110 คน มีผู้บริหารและครูดูแล 20 คน กิจกรรมนี้ ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นผู้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด