กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ด้านความกตัญญู เป็นการแสดงความเคารพ รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติ ได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม บาทหลวงเสกสรร สมศรี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ให้เกียรติร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา เพื่ออนาคตของเด็กๆเราต่อไป