กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

วันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคามจัด กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ หอประชุมโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม -วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประธานพิธี บาทหลวงเสกสรร สมศรี ผู้จัดการโรงเรียน ประธานพิธีกล่าวเปิด กล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ บรรยายเรื่อง การตอบแทนพระคุณพ่อ แม่ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา – บรรยายธรรม “หน้าที่พุทธศาสนิกชนตัวน้อย” โดยพระอาจารย์ทองคํา กตปุญโญ วัดศรีสวัสดิ์ -วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประธานพิธี ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกล่าวเปิด กล่าวให้โอวาท และบรรยายพิเศษ การตอบแทนพระคุณพ่อ แม่ พิธีกรรมทางพุทธศาสนา – บรรยายธรรม “หน้าที่พุทธศาสนิกชนตัวน้อย” โดยพระอาจารย์ทองคํา กตปุญโญ วัดศรีสวัสดิ์