ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม  รหัส  1144100002  ที่ตั้ง  253  ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สำนักงานศึกษาธิการจังมหาสารคาม  โทรศัพท์/โทรสาร  0-4372-1957  e-mail  holymhkschool@gmail.com  Website www.holymhk.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ  วันที่  16  พฤษภาคม  2536  เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นประถมศึกษา  ปัจจุบันจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย  590  คน  ระดับประถมศึกษา  1,361  คน  จำนวนบุคลากรของโรงเรียน  99  คน

ปรัชญา
วินัยดี มีคุณธรรม นําปัญญา พัฒนาชีวิต
วิสัยทัศน์
ภายในปี 2563 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม งามวินัยและคุณธรรม นําวิชาการประสานเครือข่าย ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ นําความรู้สู่มาตรฐานสากล
“ Within the year 2020, The Holy Infant Jesus Mahasarakham school is to provide : self-discipline and virtues, excellent academic,
educational networking, efficient administration and lead educationally to international standard
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่ดีงามสู่สากล
2. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมครอบคลุมประเด็นหลักมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่ดีงามสู่สากล
2. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วม ครอบคลุมประเด็นหลัก มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรครูได้รับการพัฒนาตนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
4. ระบบประกันคุณภาพภายใน ดําเนินไปอย่างมีระบบเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและ คุณลักษณะที่ดีตามหลักสูตร
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครู มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง
เอกลักษณ์
“ไหว้สวยแบบพระกุมาร”
อัตลักษณ์
“รักและแบ่งปัน” (to love and to share)