ผลงานดีเด่น

คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบวัดศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (SPK TEST 2019)

#เด็กหญิงหญิงสวรส คชสาร ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบวัดศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (SPK TEST 2019) จัดโดยโรงเรียนสารคามพิทยาคม