ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2532-2537
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2538-2544
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสุระชัย นันทะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2545
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2546-2547
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงสำรอง คำศรี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2548-2550
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงเชาวฤทธิ์ สาสาย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน