สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ “พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” ประกอบด้วยพระกุมาร พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ พระกุมารที่เป็นชื่อของโรงเรียนนั้น มาจากชื่อของพระเยซูคริสตเจ้าเมื่อเยาว์วัย ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและเอาใจใส่จากบิดา คือนักบุญโยเซฟ และพระมารดา คือพระแม่มารีย์ ซึ่งโรงเรียนยึดถือเป็นแบบฉบับ ในด้านการให้การอบรมในชีวิตครอบครัว อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ในสังคม ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรกสมดังคติพจน์ที่ว่า “ครอบครัวดี สังคมดี” และสอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนจึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

ตราและความหมายของตราประจำโรงเรียน 
ภายในรูปวงกลม เป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม
มีความหมายตรงตามปรัชญาดังนี้
วงกลม                   คือ      ความเป็นผู้มีวินัย
เทียนจุด                คือ      คุณธรรม
หนังสือ                   คือ      ปัญญา
แสงเทียน               คือ      ชีวิตที่ต้องการพัฒนาอยู่เสมอจึงจะเจริญก้าวหน้า
สีประจำโรงเรียน   คือ     สีขาว-สีเหลือง
สีขาว                      คือ      ความเป็นผู้มีปัญญา และคุณธรรม
สีเหลือง                 คือ      ความเป็นผู้มีวินัย เข้มแข็ง และอดทนในการพัฒนา ชีวิตให้เจริญก้าวหน้า

อักษรย่อของโรงเรียน
พ.ก.   

คติพจน์
คุณธรรม นำความรู้

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นโมก

 เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชพระกุมาร

สถานการศึกษาคือพระกุมาร                      เปี่ยมวิชาการคณาจารย์มีให้
มุ่งสร้างเสริมพัฒนาก้าวหน้าไกล                ให้เด็กไทยเป็นคนดีมีวิชา
เรานักเรียนหมั่นเพียรขยันอดทน                 ศิษย์ทุกคนฝึกตนให้มีคุณค่า
เริ่มเรียนรู้ในพื้นฐานการศึกษา                    นำวิทยามุ่งสร้างตนเป็นคนดี
เมื่อเรียนเราเพียรศึกษา                              เพื่อนำพาคุณธรรมสู่ศักดิ์ศรี
เราเหลืองขาวร่วมสมานสามัคคี                   สร้างชีวีมีวินัยแต่วัยเยาว์
พระกุมารเปรียบปานสถานเทวา                   ขอทรงนำพาสู่พระผู้เป็นเจ้า
เชิดชูเกียรติพระกุมารบ้านของเรา                  ยืนยงคู่เหย้าคู่เมืองเรื่องลือไกล (ซ้ำ)

บทภาวนาประจำวัน

Our Father

Our Father in heaven , Hollowed be Your name , Your kingdom come , Your will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread ; And forgive us our sins as we forgive those who sin against us ; Do not bring us to the test but deliver us from evil, Amen.

 

Hail Mary

Hail Mary , Full of grace , the lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb , Jesus. Holy Mary , Mother of God , pray for us sinners , now, and at the hour of our death. Amen.

 

Glory be to the Father

Glory be to the Father , and to the Son , and to the Holy Spirit , As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.