ฝ่ายบริหาร

บาทหลวงเสกสรร สมศรี
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
ซิสเตอร์ละออ  ปั้นทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซิสเตอร์ศศิธร  ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน