ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางสาวยุวดา หาญคำภา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
พัทธนันท์ ลือยงวัฒนา
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นางพุทธิญา พิลาแดง
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายภัควนิตย์ เชิดรัมย์
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายกิตติโชค ปั้นทอง
ฝ่ายจิตตาภิบาล
นางพัชรลภา ลาจ้อย
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นางสาวอุไรพร บุญทศ
ฝ่ายปฐมวัย