ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นโรงเรียนคาทอลิก ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนริมคลองสมถวิล  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ 42-32/0002 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงสังฆมณฑลอุบลราชธานี  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่จำนวน 14 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา

ประวัติการบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

บาทหลวงเติมศักดิ์   เจริญบุญ          ปีการศึกษา  2532-2537
บาทหลวงบุญเลิศ    พรหมเสนา       ปีการศึกษา  2538-2544
บาทหลวงสุระชัย     นันทะบุตร        ปีการศึกษา  2545
บาทหลวงบุญเลิศ    พรหมเสนา      ปีการศึกษา  2546-2547
บาทหลวงสำรอง      คำศรี               ปีการศึกษา  2548-2550
บาทหลวงเชาวฤทธิ์  สาสาย            ปีการศึกษา  2551-2561
บาทหลวงเสกสรร  สมศรี                 ปีการศึกษา  2562-ปัจจุบัน


ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

ซิสเตอร์บุญมี         ดอกเกตุ        ปีการศึกษา  2532
ซิสเตอร์อัจฉราวดี  ใสสว่าง          ปีการศึกษา  2533-2539
ซิสเตอร์อรนุช       หอมจันทร์       ปีการศึกษา  2540-2545
ซิสเตอร์ลัดดา       วงศ์ศรีแก้ว      ปีการศึกษา  2546-2549
ซิสเตอร์พิมพา       สร้อยสูงเนิน    ปีการศึกษา  2550-2551
ซิสเตอร์อุดม          สว่างวงศ์       ปีการศึกษา  2552-2553
ซิสเตอร์รัตนารี         สัญญลักษณ์  ปีการศึกษา  2554-2557
ซิสเตอร์ศรีสุดา        ประผะลา       ปีการศึกษา  2558-2561
ซิสเตอร์รัตนารี         สัญญลักษณ์  ปีการศึกษา  2562-2564
ซิสเตอร์ละออ         ปั้นทอง  ปีการศึกษา  2564-ปัจจุบัน