ติดต่อเรา

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
253 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 เบอร์โทรศัพท์ 043721957 Email : holymhkschool@gmail.com