ครูพิเศษระดับประถมศึกษา

Mr.Petrus van Heertum
ครูพิเศษต่างชาติ
Miss Girly Ann Camahalan
ครูพิเศษต่างชาติ

Miss Elvie contiga Panagsagan
ครูพิเศษต่างชาติ
นางสาวกานต์พิชชา ชูจิตร
ครูพิเศษ IELP
นางสาวพรพิมล โยธายุทธ
ครูพิเศษ IELP
นายพงศกร โงชาฤทธิ์
ครูพิเศษ IELP
นางสาวบุณยานุช ศรีธัญรัตน์
ครูพิเศษว่ายน้ำ