ครูพิเศษระดับปฐมวัย

นางสาวณัฐกานต์ ศรีแนน
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
นายวรวิทย์ ทองอร่ำ
ครูสอนวิชาว่ายน้ำ
นางสาวพิริยา เล็กบรรจง
ครูสอน IELP
Miss Maria Zita
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ