ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ปีที่ 1

นายธเนศ พุ่มทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-1
นางสาวปภัชญา ชะวีวัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-1
นางพุทธิญา พิลาแดง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
นางกฐิน นิยมธรรม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
นางพัชรา คำทอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นายกิตติวัฒน์ กิตติภัคสกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นายภัควนิตย์ เชิดรัมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
นางสุพรรณี ซาเหลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
นางชลธิชา รักษาภักดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
ว่าที่ ร.ต.นันทวิทย์ สิทธิจันดา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5