ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ปีที่ 6

นางสาววราภรณ์ สุขโต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-1
นายสมส่วน แข็งฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-2
นางสาวยุวดา หาญคำภา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-3
นางพัชรลภา ลาจ้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-4
นายอดิศักดิ์ สิงคะจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-4
นางสาวจุฑารัตน์ รัตนวงษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-5