ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ปีที่ 5

นางอนัญญา พุทธัสสะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-1
นางสาวชมัยพร ทองคำห่อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-2
นายกิตติโชค ปั้นทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-3
นางสาวไพรินทร์ ชิตุภา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-3
นางพัทธนันท์ ลือยงวัฒนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-4
นายศักดา กองสมบัติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-4
นางสาววิดาด์ อัล บัททาห์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-5
นางสาววราวัลย์ จันทร์ไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-5