ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ปีที่ 4

นางสาวเนาวรัตน์ คำสอาด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-1
นายวัชรากร ชัชรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-2
นางสาวจุฬารัตน์ จอมทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-2
นางณิชรัตน์ ศิริเลี้ยง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-3
นางสาวเพ็ญพรรณ เชื้อประกอบกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-4
นางสาวเสาวลักษณ์ คำศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-4
นางสาวอัจฉรา สุรกาญจน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
นางสาวอมรรัตน์ แสงลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5