ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ปีที่ 3

นางสาวจรัสโฉม ไชยรัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-1
นางสาววารุณี แสนสุด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-1
นางจงรักษ์ เข็มพิลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-2
นายอรรถวิทย์ สีดามุย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-2
นางจารุวรรณ เพชรกอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-3
นายศักดิ์สิทธิ์ คำเพ็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
นางสาวกานต์พิชชา ชูจิตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
นางลัดดา ศรีประทุม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5
นายจงกล พิมพาเรือ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5