ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา ปีที่ 2

นางสุธามาศ วรคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-1
นายถวิล ภูพันนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-2
นางปนิดา วิระกา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
นางทรรศนันท์ กวินประเสริฐกุล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
นายนิติ อัครสาร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4
นายบัญชา ไชยรา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-4
นางสาวช่อทิพย์ เพ็งลุน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5
นางสาวกันยาวีร์ ถิรคุณนิชนันท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-5