ครูประจำชั้นระดับปฐยวัย ปีที่ 1

นางสาวอนุศรา คำภู
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1-1
นางสาวอิสริยา งามวงศ์
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 1-1
นางสาวธีราพร กองศรี
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1-2
นางสาวดวงพระศุกร์ ศรคุณแก้ว
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 1-2
นางนันท์นภัส จงฤาชา
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
นางสาวประภัสสร ทะเรรัมย์
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 1-3
นางสาวภัณฑิลา อุดมลาภ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1-4
นางสาวศุฑาทิพย์ วงเจริญ
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 1-4
นางสาวสวรส แสนพินิจ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 1-5
นางสาวนันท์นภัส ใหม่คามิ
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 1-5