ครูประจำชั้นระดับปฐยวัย ปีที่ 3

นางสุธารส แสนพินิจ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3-1
นางมนฤดี อุทาทิพย์ อาจศรี
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 3-1
นางสาวอุไรพร บุญทศ
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3-2
นางสาวเปรมฤดี ศรีสอาด
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่-3-2
นางสาวสุชารัตน์ รัชธานี
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3-3
นางหฤทัย โพธิ์ชารี
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 3-3
นางศรัญญา ภูพันนา
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3-4
นางวรรณวรัตน์ นนท์เจริญ
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 3-4
นางขวัญใจ ทารา
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 3-5
นางสาวปาจารีย์ พลเสนา
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 3-5