ครูประจำชั้นระดับปฐยวัย ปีที่ 2

นางฉวีวรรณ โสดาโคตร
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2-1
นางสาวนงลักษณ์ อาจศรี
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 2-1
นางสาวสุกัญญา นิยมธรรม
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2-2
นางสาวดาราณี บัวนาค
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 2-2
นางปิยรัตน์ พุดลา
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3
นางสาวพรพรรณ คำทอน
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 2-3
นางนงคราญ มะหัด
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2-4
นางสาวจินดาภรณ์ สาเกทอง
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 2-4
นางสาวรุ่งทิวา เจริญชัย
ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ 2-5
นางสาวจิราภรณ์ อุปแสน
ครูผู้ช่วยปฐมวัยปีที่ 2-5