ครูประจำชั้นระดับก่อนวันเรียน

นางสมศรี วงศศรีแก้ว
ครูประจำชั้นบริบาล 1
นางสาววิลัยพรรณ โพธิ์ขี
ครูผู้ช่วยบริบาล 1
นางสาววนิดา ปานโต
ครูประจำชั้นบริบาล 2
นางสาวดาราวดี จัตุชาติ
ครูผู้ช่วยบริบาล 2
นางสาวปภัชญา วิเศษทักษิณ
ครูประจำชั้นบริบาล 3
นางสาวคีย์ตภัทร สิงห์แก้ว
ครูผู้ช่วยบริบาล 3
นางสาวกชพรรณ ทูลมาลา
ครูประจำชั้นบริบาล 4
นางสาวปิยะมาศ จำนงศรี
ครูผู้ช่วยบริบาล 3