ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน

1ซิสเตอร์บุญมี ดอกเกตุ ปีการศึกษา  2532

2.  ซิสเตอร์อัจฉราวดี  ใสสว่าง        ปีการศึกษา  2533-2539

3.  ซิสเตอร์อรนุช   หอมจันทร์ ปีการศึกษา  2540-2545

4.  ซิสเตอร์ลัดดา วงศ์ศรีแก้ว ปีการศึกษา  2546-2549
5.  ซิสเตอร์พิมพา  สร้อยสูงเนิน  ปีการศึกษา  2550-2551  
6.  ซิสเตอร์อุดม  สว่างวงค์     ปีการศึกษา  2552-2553
7.  ซิสเตอร์รัตนารี สัญญลักษณ์  ปีการศึกษา  2554-2557    
8.  ซิสเตอร์ศรีสุดา ประผะลา  ปีการศึกษา  2558-ปัจจุบัน