ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘

ระดับชั้น

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

อนุบาล

๕๒๐

๔๗๘

๔๗๙

๔๗๕

ประถมศึกษา

๑,๑๗๑

๑,๑๘๑

๑,๑๗๙

๑,๑๙๑

รวม

๑,๖๙๑

๑,๖๕๙

๑,๖๕๘

๑,๖๖๖

                                                                                                        

(ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี)

สถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อาชีพ

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

รับราชการ

๙๗๕

๕๘.๕๒

ค้าขาย

๓๔๐

๒๐.๔๐

ลูกจ้าง

๑๘๖

๑๑.๑๖

รัฐวิสาหกิจ

๙๗

๕.๘๒

เกษตรกร

๔๒

๒.๕๒

อื่น ๆ

๒๖

๑.๕๖

รวม

๑,๖๖๖

๑๐๐

สถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอำเภอที่อยู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อำเภอ

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

อ.เมือง

๑,๐๓๐

๖๑.๘๒

อ.บรบือ

๑๗๙

๑๐.๗๔

อ.กันทรวิชัย

๑๕๖

.๓๖

อ.โกสุมพิสัย

๑๓๑

.๘๖

อ.แกดำ

๑๐๗

๖.๔๒

อื่น ๆ

๖๓

.๗๘

รวม

๑,๖๖๖

๑๐๐