ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1015813
Page Views 2045531
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาอะไร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงมาร์พระกุมาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
บทภาวนาประจำวัน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถิติจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘

ระดับชั้น

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๘

อนุบาล

๕๒๐

๔๗๘

๔๗๙

๔๗๕

ประถมศึกษา

๑,๑๗๑

๑,๑๘๑

๑,๑๗๙

๑,๑๙๑

รวม

๑,๖๙๑

๑,๖๕๙

๑,๖๕๘

๑,๖๖๖

                                                                                                        

(ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี)

สถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อาชีพ

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

รับราชการ

๙๗๕

๕๘.๕๒

ค้าขาย

๓๔๐

๒๐.๔๐

ลูกจ้าง

๑๘๖

๑๑.๑๖

รัฐวิสาหกิจ

๙๗

๕.๘๒

เกษตรกร

๔๒

๒.๕๒

อื่น ๆ

๒๖

๑.๕๖

รวม

๑,๖๖๖

๑๐๐

สถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามอำเภอที่อยู่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

อำเภอ

จำนวน (คน)

คิดเป็นร้อยละ

อ.เมือง

๑,๐๓๐

๖๑.๘๒

อ.บรบือ

๑๗๙

๑๐.๗๔

อ.กันทรวิชัย

๑๕๖

.๓๖

อ.โกสุมพิสัย

๑๓๑

.๘๖

อ.แกดำ

๑๐๗

๖.๔๒

อื่น ๆ

๖๓

.๗๘

รวม

๑,๖๖๖

๑๐๐