ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 - อนุบาล 3)

          ใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ร่วมกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - ปีที่ 6

          ใช้หลักสูตรโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551