ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวินัยและคุณธรรม ทางวิชาการ ทางภาษาและทางความคิด


2. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนและได้มาตรฐานสากล    

                       

3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ


4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน


5. พัฒนาระบบคุณภาพของสถานศึกษา บรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน


เป้าประสงค์ (Goal)

 1. ผู้เรียนมีจิตตารมณ์รักและแบ่งปัน มีวินัยในตนเอง สอบเข้า 

     เรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง มีความรู้และทักษะการสื่อสาร

     ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างดี มีความสามารถ

     ในการคิดวิเคราะห์ระดับสูง


 2.  มีหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท

     ของผู้เรียน เข้าถึงผู้เรียนเป็นรายบุคคล และผู้เรียน 

     มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ 

     ประเทศทุกกลุ่มสาระ และนำสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์


 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่ความเป็น

     มืออาชีพอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระ


 4. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาในรูปแบบของบุคคล

     องค์กร และสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศโดยการแลก

     เปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน


 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีอาคาร

     สถานที่ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

     ทรัพยากรทางการศึกษาทุกรูปแบบอย่างเพียงพอ และใช้ให้

     เกิดประโยชน์สูงสุด