ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/09/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1015810
Page Views 2045528
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณชอบเรียนวิชาอะไร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้จัดการโรงเรียน
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงมาร์พระกุมาร
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ปฏิทินกิจกรรม
บทภาวนาประจำวัน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยพระกุมาร พระแม่มารีย์ และนักบุญโยเซฟ พระกุมาร      ที่เป็นชื่อของโรงเรียนนั้น มาจากชื่อของพระเยซูคริสตเจ้าเมื่อเยาว์วัย ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและเอาใจใส่จากบิดา คือนักบุญโยเซฟ และพระมารดา คือพระแม่มารีย์ ซึ่งโรงเรียนยึดถือเป็นแบบฉบับ ในด้านการให้การอบรมในชีวิตครอบครัว อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ในสังคม ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรก ดังคติพจน์ที่ว่า ครอบครัวดี สังคมดี และสอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียน จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

ตราโรงเรียน

ภายในรูปวงกลม เป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม

มีความหมายตรงตามปรัชญาดังนี้

วงกลม           คือ     ความเป็นผู้มีวินัย

เทียนจุด         คือ     คุณธรรม

หนังสือ          คือ      ปัญญา

แสงเทียน       คือ     ชีวิตที่ต้องการพัฒนาอยู่เสมอจึงจะเจริญก้าวหน้า

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน   คือ     สีขาว-สีเหลือง

สีขาว       คือ    ความเป็นผู้มีปัญญา และคุณธรรม

สีเหลือง   คือ    ความเป็นผู้มีวินัย เข้มแข็ง และอดทนในการ

                    พัฒนา ชีวิตให้เจริญก้าวหน้า

อักษรย่อของโรงเรียน

พ.ก.

 

คติพจน์

          คุณธรรม  นำความรู้