ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นโรงเรียนคาทอลิก ประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 253 ถนนริมคลองสมถวิล  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ 42-32/0002 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532 ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงสังฆมณฑลอุบลราชธานี  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่จำนวน 14 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา

ประวัติการบริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ตั้งแต่แรกก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

1 บาทหลวงเติมศักดิ์  เจริญบุญ       ปีการศึกษา  2532-2537

2บาทหลวงบุญเลิศ    พรหมเสนา    ปีการศึกษา  2538-2544

3.   บาทหลวงสุระชัย    นันทะบุตร      ปีการศึกษา  2545

4.   บาทหลวงบุญเลิศ   พรหมเสนา    ปีการศึกษา  2546-2547

5 บาทหลวงสำรอง     คำศรี             ปีการศึกษา  2548-2550

6.   บาทหลวงเชาวฤทธิ์  สาสาย         ปีการศึกษา  2551-ปัจจุบัน

 ครูใหญ่โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

1ซิสเตอร์บุญมี            ดอกเกตุ        ปีการศึกษา  2532

2ซิสเตอร์อัจฉราวดี     ใสสว่าง         ปีการศึกษา  2533-2539

3ซิสเตอร์อรนุช            หอมจันทร์     ปีการศึกษา  2540-2545

4ซิสเตอร์ลัดดา           วงศ์ศรีแก้ว     ปีการศึกษา  2546-2549

5.  ซิสเตอร์พิมพา           สร้อยสูงเนิน  ปีการศึกษา  2550-2551  

6.  ซิสเตอร์อุดม              สว่างวงศ์       ปีการศึกษา  2552-2553

            7 ซิสเตอร์รัตนารี          สัญญลักษณ์  ปีการศึกษา  2554-2557

            8 ซิสเตอร์ศรีสุดา         ประผะลา  ปีการศึกษา  2558-ปัจจุบัน