การประเมินสถานศึกษาพอเพียง การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎา

Read more

ชื่นชมยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในการเข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

Read more

ได้รับรางวัลที่ 1​ ระดับประเทศ​ รายวิชา #คณิตศาสตร์​ และ #วิทยาศาสตร์ ในการสอบแข่งขันวัดความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่​ 33​

เด็กชายณฐกร​ จุลอักษ

Read more