อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ การอบรมเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียน โดย ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more