อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 หัวข้อ การอบรมเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้เรียน โดย ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

วันที่ 14 พฤษภาคม 25

Read more

ชื่นชมยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในการเข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

Read more