กิจกรรมและอัลบั้มภาพ

กิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กวัยเรียน

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จัดกิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กวัยเรียนโดยอบรมและปฏิบัติการสร้างความรอบรู้การส่งเสริมสุขภาพเด็กตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนสูงดี สมส่วน สมองดี แข็งแรง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปี 2565 โดยมีประธานในพิธี ซิสเตอร์ละออ ปั้นทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้