โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
253 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
เบอร์โทรศัพท์ 043721957
Email : holymhkschool@gmail.com