เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ

ที่ ชื่อ-สกุล รายการ หน่วยงาน
ปี2557
1 เด็กชายสฤษธิชัย ทองบัวบาน ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.มค.1
2 เด็กชายกฤตพร

เด็กชายฐิติภัทร

เด็กหญิงธีรกานต์

มาลา

แสงงาม

อยู่ยงศิลป์

ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.มค.1
3 เด็กหญิงอริศรา หัดประกอบ ชนะเลิศ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.มค.1
4 เด็กหญิงอรนลิน จันทะนาม ชนะเลิศ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

สพป.มค.1
5 เด็กหญิงพรรณวดี โอภาสตระกูล ชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

สพป.มค.1
6 เด็กหญิงกชกมล

เด็กหญิงณัฐกานต์

เด็กหญิงปนัดธิดา

มาตรา

วิชาเรือง

มณีโรจน์

ชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 สพป.มค.1
7 เด็กหญิงจิราพัชร

เด็กหญิงณภัทรธิดา

อินทร์พรหม

จันทจร

ชนะเลิศ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (presentation) ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 สพป.มค.1
8 เด็กหญิงณภัชนันท์

เด็กหญิงธนิสรา

เด็กชายธนกฤต

เด็กชายธนวันต์

เด็กชายวรเมศ

เด็กชายสุกฤต

โชคธนนิตินันท์

ศักดิ์ศรี

เหล่าลือชา

สมหมาย

แสนโคตร

สังข์ทอง

ชนะเลิศ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

สพป.มค.1
9

 

เด็กชายชัชพงศ์ บ้านใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 3,000  บาทการแข่งขันประกวดวาดภาพ “ไดโนเสาร์ (รักษ์) ศิลปวัฒนธรรมไทย” จัดโดยร้านอีฮงมอเตอร์

มหาสารคาม

   
10 เด็กหญิงวรรณณิชา ธรรมศรี ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันประกวดวาดภาพ “ไดโนเสาร์ (รักษ์) ศิลปวัฒนธรรมไทย”  
11 เด็กหญิงพัฒนพร สตาเขต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว PISA ป.1-3

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
12 เด็กชายธนาธิป

เด็กหญิงณัฐวรา

เด็กหญิงปรารถนา

บุญเพ็ง

เล็กศรัณยพงษ์

ไมตรีแพน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2557 เป็นตัวแทนประกวดระดับประเทศ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  
13 เด็กชายธนัชสรศ์ สันติวงศ์สกุล ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทย

ร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2014 IMC (International Mathermatics Contest) ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1–5 สิงหาคม 2557

 
14 เด็กชายธนวิชญ์ แสบงบาลเจริญชัย ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ร่วมแข่งขัน WMI 2014 (World Mathematics Invitational) ได้รับรางวัล   เหรียญเงิน ระหว่างวันที่ 9-14 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศไต้หวัน  
15 เด็กหญิงกรณิศ

เด็กหญิงพิมพ์มาดา

เด็กหญิงณัฐณิชา

ศรีประทุม

ประภูชะเนย์

ถาสินแก้ว

เป็นตัวแทนจังหวัดร่วมแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

– โครงงานแหนมเห็ดแซ่บเวอร์

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
16 เด็กหญิงอริศรา

เด็กหญิงรฎา

เด็กหญิงอรนริน

หัดประกอบ

แสนบุญศิริ

จินดา

เป็นตัวแทนจังหวัดร่วมแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

– โครงงานคลองสมถวิล หล่อเลี้ยงชีวิตวิถีชุมชนคนเมืองมหาสารคาม

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
17 เด็กชายกฤตพร

เด็กชายฐิติภัทร

มาลา

แสงงาม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พร้อมทุนการศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 เด็กหญิงบุญยพรรณ

เด็กหญิงธัญจิรา

เผ่าแสนเมือง

พัฒนจักร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา  การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 เด็กชายกฤตพร

เด็กชายฐิติภัทร

เด็กหญิงธีรกานต์

มาลา

แสงงาม

อยู่ยงศิลป์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20 เด็กหญิงบุษยพรรณ

เด็กหญิงธัญจิรา

เด็กชายศุภเชษฐ์

เผ่าแสนเมือง

พัฒนจักร

มีนาสันติรักษ์

รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์

วันวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21 เด็กชายสุภกฤษ

นายปัญญา

ทะสูง

ลาภสาร

ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ตัวแทน ป. 1-3      ครู ได้ลำดับที่ 7     นักเรียน ได้ลำดับที่ 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
22 เด็กชายปิยะพล

นางสาววราภรณ์

สวรรยาพานิช

สุขโต

ผลการแข่งขันคณิตคิดเร็ว

ตัวแทน ป. 4-6      ครู ได้ลำดับที่ 5

นักเรียน ได้ลำดับที่ 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
23 เด็กชายธนกฤต

เด็กชายวรเมศ

เด็กชายสุกฤต

เหล่าลือชา

แสนโคตร

สังข์ทอง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประดิษฐ์กระทงเล็ก งานคืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟ ไต้ประทีป ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท เทศบาลเมืองมหาสารคาม
24 เด็กชายชัชพงศ์ บ้านใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา

การประกวดจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท

จัดโดยร้านอีฮงมอเตอร์

มหาสารคาม