อาคารสถานที่

สระว่ายน้ำ

อาคารเรียน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม

อาคารเรียน ระดับประถมศึกษา

อาคารเรียน ระดับปฐมวัย

อาคารเรียน ระดับบริบาล

อาคารเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1

อาคารเรียน ระดับปฐมวัย IEP

โบถส์แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสรรค์

อาคาร SAINT MATTHEW