ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวยุวดา หาญคำภา

นางสาวยุวดา หาญคำภา

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นางพัทธนันท์ ลือยงวัฒนา

นางพัทธนันท์ ลือยงวัฒนา

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
นางพุทธิญา พิลาแดง

นางพุทธิญา พิลาแดง

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวธีราพร กองศรี

นางสาวธีราพร กองศรี

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
นายบัญชา ไชยรา

นายบัญชา ไชยรา

ฝ่ายจิตตาภิบาล
นายภัควนิตย์ เชิดรัมย์

นายภัควนิตย์ เชิดรัมย์

ฝ่ายอาคารสถานที่
นางสาวอุไรพร บุญทศ

นางสาวอุไรพร บุญทศ

ฝ่ายปฐมวัย