ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

ปรัชญา           วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม งามวินัยและคุณธรรม นำวิชาการประสานเครือข่าย ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ นำความรู้สู่มาตรฐานสากล

“ Within the year 2020, The Holy Infant Jesus Mahasarakham school is to provide : self-discipline and virtues, excellent academic, educational networking, efficient administration and lead educationally to international standard.”

พันธกิจ (Mission)

1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะที่ดีงาม สู่สากล
2.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วมครอบคลุมประเด็นหลักมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ (Goal)
1.ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีทักษะและคุณลักษณะที่ดีงามสู่สากล
2.ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วม ครอบคลุมประเด็นหลัก มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.บุคลากรครูได้รับการพัฒนาตนและจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.ระบบประกันคุณภาพภายในดำเนินไปอย่างมีระบบเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ (Identity)

          “รักและแบ่งปัน” (to love and to share)

นิยาม

รัก (Love) หมายถึง

  • ปรารถนาดีต่อตนเองแลผู้อื่น (ชวยเหลือโดยไม่ร้องขอ)
  • ให้อภัยแก่ตนเองแลผู้อื่น
  • เสียสละต่อสังคมโดยรวม

แบ่งปัน (Share) หมายถึง

  • มีความเมตตากรุณา ต่อตนเองและผู้อื่น (ไม่แสดงความฉุนเฉียว/โมโห)
  • ช่วยเหลือผู้อื่นทุกคน (ด้านคำพูด พฤติกรรม)
  • แบ่งปันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน