ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๓ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตามใบอนุญาตเลขที่ ๔๒-๓๒/๐๐๐๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลอุบลราชธานี บริหารงานโดยคณะบาทหลวงสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ ให้มีความพร้อมทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองดีของสังคมและของประเทศชาติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่จำนวน ๑๕ ไร่ ๓ งาน  ๙ ตารางวา