ทำเนียบผู้จัดการ

บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ
ปีการศึกษา 2532-2537
บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา
ปีการศึกษา 2538-2544
บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา
ปีการศึกษา 2546-2547
บาทหลวงสำรอง คำศรี
ปีการศึกษา 2548-2550
บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย
ปีการศึกษา 2551-2561
บาทหลวง เสกสรร สมศรี
ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน