ทำเนียบผู้จัดการ


บาทหลวงเติมศักดิ์ เจริญบุญ  ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2532-2537

 

บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2538-2544

 

บาทหลวงสุระชัย นันทะบุตร ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2545

 

บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2546-2547

 

บาทหลวงสำรอง คำศรี ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2548-2550

 

บาทหลวง ดร.เชาวฤทธิ์ สาสาย ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2551-2561

 

31

บาทหลวง เสกสรร สมศรี ตำแหน่ง: ผู้จัดการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน